ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
03 ކުލާސްރޫމްގައި އޭސީ ހަރުކުރުމަށް

 

 

ކަލާފާނުސްކޫލް

 

     މާލެ،

   ދިވެހިރާއްޖެ.

                                                          

          އިޢުލާން ނަންބަރ: KS-B/2019/07

 

 

03 ކުލާސްރޫމްގައި އޭސީ ހަރުކުރުމުގެ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

  1. މި ސްކޫލްގެ އިރު ދެކުނު ފަރާތުގައި ހަދާފައިވާ 03 ކުލާސްރޫމްގައި އޭސީ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.
  2. މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2019 މެއި 20 އިން 2019 މެއި 23 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:30 އިން 12:30 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2019 މެއި 26 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

 

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 2019 މެއި 27 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މިސްކޫލްގައެވެ.

 

  1. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 މެއި 30 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މިސްކޫލްގައެވެ.

 

  1. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ކަލާފާނުސްކޫލް

މާލެ

ފޯން: 3328991/3326607

އީ-މެއިލް: info@kalaafaanuschool.edu.mv

 

 

15 ރަމަޟާން 1440

20 މެއި      2019

20 މޭ 2019
ހޯދާ