މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާނު

މަސައްކަތު

މަޤާމް:

01

ބޭނުންވާ އަދަދު:

ވަގުތީ (މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތަށް)  

މަޤާމުގެ ގިންތި:

06 މަސް

މުއްދަތު

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ / މާލެ / އާންމުޙިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ސެކްޝަން

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:

-/4000

މުސާރަ:

-/1500

ސަރވިސް އެލެވަންސް:

 • ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް 2 ގެ ގޮތުގައި މަހަކު -/700 ރުފިޔާ
 • ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ

އެހެނިހެން އެލަވަންސް:

 1. މާލޭ އަދި ވިލިމާލެ ފަޅުތެރެއަށް އެޅޭ ކުނިތައް 3 އިރު ނެގުން
 2. ކަނޑުއުޅަދު ދުއްވުމުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޑިންގީ ދުއްވުން
 3. ޤަވާއިދުން ޑިންގީ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 4. ޑިންގީގެ އިންޖީނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ގެންގަންޖެހޭ ހައްލުތައް ގެނައުން 
 5. މާލެއާއި ވިލިމާލޭގެ ފަޅުން ނެގޭ ކުނި ކަނޑައެޅިފައިވާ ލޮކޭޝަންތަކަށް ޖަމާކުރުން

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:

 1. ކަނޑުދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ލައިސެންސް އޮތުން
 2. ލިޔަން ކިޔަން އެނގުން
 3. މަދުވެގެން 6 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުން

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

 1. ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ
 2. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ، ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
 3. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ކަނޑުދަތުރުކުރުމުގެ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ، ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ،  ސާފު ކޮޕީ؛

   4. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:

   (ހ) ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އެ އެފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 

 • ކަނޑުދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ލައިސަންސް އޮތުން  (25 މާކްސް)
 • މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގެން (30 މާކްސް)
 • ޤާބިލްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއުކޮށްގެން. (25 މާކްސް)
 • ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މިންވަރު (20 މާކްސް)

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:

މި މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 27 މެއި 2019 ގެ 13:00 ގެ ކުރިން، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މާފަންނު އޮފީހަށެވެ. އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ  ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި:

މި މަޤާމްތަކަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އަދި އިމްތިޙާނު  އޮންނާނީ، 29 މެއި 2019  އާއި 07 ޖޫން 2019 އާ ދެމެދު، މައްޗަންގޮޅީގައި ހުންނަ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގައެވެ.

އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

މި ވަޒީފާތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.  

ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ (7989840، 3306727) އަށެވެ. އީ-މެއިލް ކުރާނީ hr@malecity.gov.mv އަށެވެ.

 

                 11 ޝަޢުބާން 1440
19 މޭ 2019
ހޯދާ