މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

                                                                    ނަންބަރު: IUL)MMPRC-PRO/1/2019/28)

އިޢުލާން

 އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ކޯޕަރޭޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، މި ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފިސް ހިންގުން ބަދަލުވާ އައު އިމާރާތަށް ބޭނުންވާ، ސެންޓްރަލް އެއަރ ކޮންޑިޝަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ހަރުކޮށްދިނުމާއި، މެއިންޓެނެންސްކޮށްދިނުމާއި އަދި ސާރވިސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު: IUL)MMPRC-PRO/1/2019/23) ޢިއުލާނާ ގުޅިގެން، އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް އަންދާސީ ހިސާބު ލިބިފައިނުވާތީ، އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އެފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ،  މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 މޭ 21 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00އަށް، މިކޯޕަރޭޝަނަށް (ކުރީގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ހިންގި އިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ،މަޖީދީ މަގު) ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 2019 މޭ 27 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އަށް، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                  11 ރަމަޟާން 1440 ހ.

                  16 މޭ 2019 މ.

 

 

16 މޭ 2019
ހޯދާ