މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި މިނިސްޓްރީން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ފޯން ލައިންތަކާއި ބެހޭ

އިޢުލާން

     

            މި މިނިސްޓްރީއިން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދިޔަ ތިރީގައި މިވާ ފޯން ލައިންތަކުގެ ޚިދުމަތް، 16 މެއި 2019 އިން ފެށިގެން ކަޑާލާފައިވާ ވާހަކަ ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

އަދި މި ތާރީހުން ފެށިގެން، މި މިނިސްޓްރީ އަށް ގުޅުމަށް ބޭނުން ކުރައްވާނީ، މިނިސްޓްރީގެ ކޯލް ސެންޓަރ ނަންބަރ 1691 ނުވަތަ 3323668 ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

#

ފޯން ނަންބަރ

1

3005707

2

3011597

3

3011598

4

3305808

5

3306607

6

3306696

7

3307674

8

3323840

9

3328181

10

3336922

11

7930312

12

7799649

13

7938063

14

7916947

15

7947291

16

7914431

 އިޙްތިރާމް ޤަބޫލު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

11 ރަމަޟާން 1440

 

16 މޭ 2019
ހޯދާ