ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތިނަދޫ ކެމްޕަހުގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ޔުނީފޯމް ފަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ތިނަދޫ ކެމްޕަސް                                            

އޯކިޑްމަގު ގދ.ތިނަދޫ   17100                       

ފޯން: 6842084  (960)

tc@mnu.edu.mv

                                                                                                           

                                                             ނަންބަރ:153-TC/2019/08                            

އިޢުލާން 

ސެކިއުރިޓީ ޔުނީފޯމް ފަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 

މި ކެމްޕަހުގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ޔުނީފޯމް ފަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަމްބަރ: 153-TC/2019/08   އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު އެސްޓިމޭޓްތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ކެމްޕަހަށް ވަޑައިގެން މަޢްލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު 26 މެއި 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

                               11 ރަމަޟާން 1440

                               16 މެއި 2019 

16 މޭ 2019
ހޯދާ