މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތ. ވިލުފުށި ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

                       އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު  ބޭނުންވެއްޖެ

    މިމިނިސްޓްރީން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ތ. ވިލުފުށި ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

    ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.   

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

ބުދަ

22 މެއި 2019

 

12:15

 

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

ބުދަ

29 މެއި 2019

 

12:15

 

                    11 ރަމަޟާން 1440

16 މޭ 2019
ހޯދާ