ކްރިމިނަލް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަތުން

ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ވިއްކެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2019 އެޕްރީލު 30 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ހޯދަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް www.criminalcourt.gov.mv އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 7775608, 7668281 ނަންބަރާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

18 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ