އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއަރޕޯރޓް ސެކިއުރިޓީ ފާސް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

    އިޢުލާން

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުން ދޫކުރާ އެއަރޕޯރޓް ސެކިއުރިޓީ ފާސް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. 

ތަކެތީގެ ތަފްސީލް :

Description

#

Fargo HDP8500 YMCFK: Full-color ribbon with resin black and a dye based fluorescing panels - 500 images

1

HDP 5000 PolyGuard 0.6 mil Overlaminate, Clear, 250 count (For use with HDP5000 - cartridge 1 or 2*)

2

Fargo HDP8500 Standard Clear Film - 1,500 images

3

Ultra PVC Card W/O Mag 30MIL CR80

4

Plastic White Clip , WF321W

5

ވީމާ، މި މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2019 އޭޕްރީލް 25 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ވެލާނާ އިންޓަރްނޭޝަނަލް އެއާރްފޯޓުގައި ހުންނަ އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ހެޑްކުއާޓާސްއަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިޢުލާނާއިއެކު ގެޒެޓުގައި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާކަން މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. އަދި، މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 2019 އޭޕްރީލް 21 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އިން ފެށިގެން 2019 އޭޕްރީލް 24 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ނިޔަލަށް ކޮމާންޑްގެ ޕާސް އެޑްމިން ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ބިޑް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައި ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަމާއި، މަސައްކަތް އެނގޭނޭހެން ބަޔާންކުރެއްވުމަށްފަހުއެމި އިޢުލާނާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވާނަމަ 2019 އޭޕްރީލް 24 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން LTM@avsecom.gov.mv އަށް މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ ހުޅުލޭގައި ހުންނަ މިކޮމާންޑުގެ ހެޑްކުއަރޓާޒްގައެވެ.

13 ޝަޢުބާން 1440   

18 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ