މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޭނުމަކަށް ޓްރަކެއް ގަތުން

 

 

އިޢުލާން  

 

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

        މިކުންފުންޏަށް  ޓްރަކެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ. މިއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޑަކަށްވާތީ ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިވާ ލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ބިޑްހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 01 މެއި 2019 އެވެ.  ބިޑްހުށަހަޅާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑްގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް އެދުވަހުގެ 15:00ގެ ކުރިންނެވެ.

http://maldivespost.com/files/15/5cb57a4944c55.pdf

                    

                               12 ޝަޢުބާން 1440

                               17 އޭޕްރިލް 2019

17 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ