ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލްގެ ބައެއްތަންތަނުގައި ފްލޯޕެއިންޓްލުން

އިޢުލާން

     

މިސްކޫލްގެ ބައެއްތަންތަނުގައި ފްލޯޕެއިންޓް ލާދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މި މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮއްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 18 އޭޕްރީލް 2019 ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢްލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 25 އޭޕްރީލް 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                    10 ޝައުބާން        1440 ހ        

                    14  އޭޕްރީލް        2019 މ 

15 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ