ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ 2017 ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ

30 މެއި 2018 ވީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި މިކުންފުނީގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ، މިއަދުން ފެށިގެން، މިކުންފުނީގެ މައި އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި، ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް www.sto.mv އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ހިއްސާދާރުން، 9 މެއި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 16:00 ގެ ކުރިން ކޮންޕެނީ ސެކްރެޓޭރިއަޓްއަށް އެޑްރެސްކުރައްވާ ލިޔުމަކުން ކުންފުނީގެ މައި އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނަށް ނުވަތަ ، 3344533 ނަންބަރު ފެކްސްއަށް ނުވަތަ، cs@stomaldives.net އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ވިމާ، މިކަން ކުންފުނީގެ އެންމެހާ ހިއްސާދާރުންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

05 ޝައުބާން 1440

10 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ