ހޯދާ
"މަސައްކަތް"ގެ އިޢުލާނުތައް
ޖުމްލަ 28996 އިޢުލާން

ތާރީޚު: 08 ޑިސެންބަރު 2019
ސުންގަޑި: 19 ޑިސެންބަރު 2019 1100
ބުރުނީ ސްކޫލް . 22 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚު: 09 ޑިސެންބަރު 2019
ސުންގަޑި: 17 ޑިސެންބަރު 2019 1400

ތާރީޚު: 09 ޑިސެންބަރު 2019
ސުންގަޑި: 19 ޑިސެންބަރު 2019 1300
ށ. ފޭދޫ ސްކޫލް . 23 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚު: 09 ޑިސެންބަރު 2019
ސުންގަޑި: 18 ޑިސެންބަރު 2019 1100
ބިލެތްފަހީ ސްކޫލް . 23 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚު: 09 ޑިސެންބަރު 2019
ސުންގަޑި: 17 ޑިސެންބަރު 2019 1100
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް . 23 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚު: 08 ޑިސެންބަރު 2019
ސުންގަޑި: 12 ޑިސެންބަރު 2019 1100