ހޯދާ
"މަސައްކަތް"ގެ އިޢުލާނުތައް
ޖުމްލަ 22435 އިޢުލާން
ފެމިލީ ކޯޓް . 18 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 10 ޑިސެންބަރު 2018
ސުންގަޑި: 20 ޑިސެންބަރު 2018 1030
ފިނޭ ސްކޫލް . 18 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 11 ޑިސެންބަރު 2018
ސުންގަޑި: 19 ޑިސެންބަރު 2018 1300
ހެނބަދޫ ސްކޫލް . 18 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 11 ޑިސެންބަރު 2018
ސުންގަޑި: 23 ޑިސެންބަރު 2018 1100
ކަނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލް . 19 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 11 ޑިސެންބަރު 2018
ސުންގަޑި: 18 ޑިސެންބަރު 2018 1300
މާރަންދޫ މަދަރުސާ . 19 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 11 ޑިސެންބަރު 2018
ސުންގަޑި: 20 ޑިސެންބަރު 2018 1000

ތާރީޚް: 10 ޑިސެންބަރު 2018
ސުންގަޑި: 18 ޑިސެންބަރު 2018 1330