ހޯދާ
"މަސައްކަތް"ގެ އިޢުލާނުތައް
ޖުމްލަ 28995 އިޢުލާން
ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް . 20 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚު: 09 ޑިސެންބަރު 2019
ސުންގަޑި: 19 ޑިސެންބަރު 2019 1000
ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް . 20 ގަޑިއިރު ކުރިން
ފާހާނާ މަރާމާތުކުރުން.

ބާތިލްކުރެވިފައި


ތާރީޚު: 09 ޑިސެންބަރު 2019
ސުންގަޑި: 19 ޑިސެންބަރު 2019 1000
އަލިފުށީ ސްކޫލް . 20 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚު: 09 ޑިސެންބަރު 2019
ސުންގަޑި: 12 ޑިސެންބަރު 2019 1000
އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް . 20 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚު: 09 ޑިސެންބަރު 2019
ސުންގަޑި: 19 ޑިސެންބަރު 2019 0000
ވާދޫ ސްކޫލް، ރ. ވާދޫ . 21 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚު: 09 ޑިސެންބަރު 2019
ސުންގަޑި: 22 ޑިސެންބަރު 2019 1300