ހޯދާ
"މަސައްކަތް"ގެ އިޢުލާނުތައް
ޖުމްލަ 22435 އިޢުލާން
ޅޮހީ ސްކޫލް . 16 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 10 ޑިސެންބަރު 2018
ސުންގަޑި: 16 ޑިސެންބަރު 2018 1000
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް . 16 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 11 ޑިސެންބަރު 2018
ސުންގަޑި: 18 ޑިސެންބަރު 2018 0000
ފައިނު ސްކޫލް . 17 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 11 ޑިސެންބަރު 2018
ސުންގަޑި: 18 ޑިސެންބަރު 2018 0010

ތާރީޚް: 11 ޑިސެންބަރު 2018
ސުންގަޑި: 19 ޑިސެންބަރު 2018 1000
ހެނބަދޫ ސްކޫލް . 17 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 11 ޑިސެންބަރު 2018
ސުންގަޑި: 25 ޑިސެންބަރު 2018 1100

ތާރީޚް: 11 ޑިސެންބަރު 2018
ސުންގަޑި: 16 ޑިސެންބަރު 2018 1100
ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް . 17 ގަޑިއިރު ކުރިން

ތާރީޚް: 11 ޑިސެންބަރު 2018
ސުންގަޑި: 23 ޑިސެންބަރު 2018 1000

ތާރީޚް: 05 ޑިސެންބަރު 2018
ސުންގަޑި: 13 ޑިސެންބަރު 2018 1100