ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)468/468/2019/32
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 01 އޭޕްރިލް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0911
ސުންގަޑި: 07 އޭޕްރިލް 2019 1300
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު "ފޯރޓްރެސް" ގޯއްޗާއި "ޖެސެސިއާ" ގޯތީގެ ދެމެދުން އޮތް ހުސްބިމުގައި ހުރި ފުނަގަހުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު " ފޯޓްރެސް" ގޯއްޗާއި "ޖެސެސިއާ" ގޯތީގެ ދެމެދުން އޮތް ހުސްބިމުގައި ހުރި ފުނަގަހުގެ ވެރި ފަރާތް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

     ވީމާ، މި ފުނަގަހުގެ ވެރިފަރާތުން 7 އެޕްރީލް 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު 14:00 ގެ ކުރިން އެފުނަގަހަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ނުވަތަ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުގެ ހުއްދައާއި އެކު އިންދާފައިވާ ގަހެއްކަން އެނގޭނެ ލިއުމާއި އެކު މި އޮފީހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

2019-03-31