ނީލަން
ނަންބަރު: MTCC-TRD/IU2/018/0172
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 06 ޑިސެންބަރު 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1630
ސުންގަޑި: 16 ޑިސެންބަރު 2018 1400
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން

 

Ref: MTCC-TRD/IU2/018/0172

Date: 6th  December 2018

އިޢުލާން

                މިކުންފުނީގެ ތިލަފުށި ސައިޓް ގައިހުރި 9 ޑަމްޕް ޓްރަކް އަދި ޑަމްޕަރ ( ވެހިކަލެއްގެ ބަރުދަނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 9 ޓަނާއި 10 ޓަނުހުރި) ބާދަގަނޑުތަކެއް ޚާއްޞަ ނީލަމެއްގެ ގޮތުގައި ވިއްކާލަން ބޭނުންވެއެވެ. މިނީލަމާއި ގުޅޭ ތަފްޞީލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.                                                                          

1-      ނީލަން ކިއުން އޮންނާނީ 16 ޑިސެމްބަރ 2018 އާދިއްތަ ދުވަހު 14:00 ގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ޓްރޭޑިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ، ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ ( ހެންވޭރު ސޯމިލް، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު )  ގައެވެ.

2-      މިތަކެތި ބެހެއްޓިފައިވަނީ އެމްޓީސީސީ ތިލަފުށި ސައިޓްގައި އެވެ.

3-      މިތަކެތި ބައްލަވަންބޭނުންވެ ލައްވާފަރާތްތަކަށް ރަސްމީދުވަސްތަކުގެ ހެދުނު 09:00 – 14:00 އަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ތިލަފުށިސައިޓަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ބެލޭނެ އިމްތިޒާމް ހަމަޖެހޭނެެވެ.

4-      ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ޓްރޭޑިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވި އަދި ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް 10,000/- ރ (ދިހަހާސް ރުފިޔާ) 16 ޑިސެމްބަރ 2018  13:30 ގެ ކުރިން ފައިސާ ދައްކަވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

5-      ނީލަން ކިޔާނީ ހާޟިރީންގެ ކުރިމަތީގައި އަގަބަހުން ނެވެ. އަދި ނީލަން އިތުރުކުރުމަށް ހުށައަޅާނީވެސް ހާޟިރީން ނަށް އަޑުއިވޭވަރަށް އަގަބަހުން ނެވެ.

6-      ނީލަން ފެށޭނީ ޓަނަކަށް -/500 ރުފިޔާގެ ރޭޓުންނެވެ.

7-      ނީލަމަށް އިތުރުކުރެވޭނީ ފަހަރަކު -/200 (ދުއިސްތަ ރުފިޔާ) ރުފިޔާއަށް ވުރެ ކުޑަނޫން އަދަދެއްހުށަ އަޅައިގެންނެވެ.

8-      ނީލަންނިމޭތާ 24 ގަޑި އިރުތެރޭ ނީލަން ނިމުނުފަރާތުން ފައިސާ ދައްކަންވާނެވެ.

9-      ނީލަންނިމޭތާ 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބާދަގަނޑުތަށް އެތަނުންގެންގޮސް ނިންމަންވާނެއެވެ،

10-  ދަގަނޑު ދޫކުރެވޭނީ ރަސްމީދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 09:00 ކުން ހަވީރު 14:00 އަށެވެ.

 

                  މިނީލަމާގުޅޭ ގޮތުން އިތުރުމަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް  3001174/3001476 ނަންބަރ ފޯނަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.               

                      6 ޑިސެމްބަރު 2018                                                                                  

 

                                                                  އިސްމާޢިލް އަދުހަމް

                                                                                     ޖެނަރަލް މެނޭޖަރ

 

2018-12-06