ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)23-S/23/2018/245
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 06 ޑިސެންބަރު 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1149
ސުންގަޑި: 12 ޑިސެންބަރު 2018 0000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ދިވެހިރާއްޖެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ގެ ފަރާތުން ބާއްވާ "ދިވެހިބޭސް އަދި އޯލްޓަނޭޓިވް މެޑިސިން ކުރިއެރުވުމާއި ބެހޭ މަހާސިންތާ" އާއި ގުޅޭ:

އިޢުލާން

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ގެ ފަރާތުން ބާއްވާ "ދިވެހިބޭސް އަދި އޯލްޓަނޭޓިވް މެޑިސިން ކުރިއެރުވުމާއި ބެހޭ މަހާސިންތާ" އާއި ގުޅޭ:

 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިވެހިބޭސް އަދި އޯލްޓަނޭޓިވް މެޑިސިން ދިރުވާއާލާކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ބާއްވާ މި މަހާސިންތާގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މި ފުރުސަތު ވަނީ އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

ވީމާ މި މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ބޭފުޅުން 16 ޑިސެމްބަރ 2018ގެ 14:00ގެ ކުރިން މި މިނިސްޓްރީގެ 3014322, 3014316 ނަންބަރ ފޯންއަށް ގުޅުއްވާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ. މި މަހާސިންތާ ބާއްވާނެ ތާރީހް އަދި އިތުރު މައުލޫމާތު ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާކުރައްވާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.  

 

             28 ރަބީއުލްއައްވަލް 1440

2018-12-06