މަސައްކަތް
ނަންބަރު: KS-B/2018/05
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 ނޮވެންބަރު 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1140
ސުންގަޑި: 27 ނޮވެންބަރު 2018 1000
ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިއުރިޓި ބެލެހެއްޓުމުގެ

މިސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު KS-B/2018/04 ނަންބަރު އިއުލާނަށް އެކަށީގެންވާވަރަށް މީހުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީއާއި އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ ބާޠިލްކޮށްފީމެވެ.

ވީމާ އަލުން މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 27  ނޮވެމްބަރ 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 03 ޑިސެމްބަރ 2018 ވަނަދުވަހުގެ 11:00 އަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                    17  ރަބީއުލްއައްވަލް     1440ހ        

                    25   ނޮވެމްބަރ       2018މ 

2018-11-25