ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)410-P/410/2018/21
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 05 އޮގަސްޓް 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0932
ސުންގަޑި: 07 އޮގަސްޓް 2018 1300
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދާންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާއިބެހޭ

2018-07-31