ދެންނެވުން
ނަންބަރު: (IUL)142-B1/142/2018/21
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 މޭ 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1649
ސުންގަޑި: 13 ޖޫން 2018 1300
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
1439 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް އައްޑޫސިޓީގައި ބަލައިގަތުމާއި ބެހޭ

`

 

 

                

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

          އައްޑޫސިޓީ ޔުނިޓް

         ސ.ހިތަދޫ،ދިވެހިރާއްޖެ

 

ނަމްބަރ:(IUL)142-B1/142/2018/21 

އިޢުލާން

 

1439 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް އައްޑޫސިޓީގައި ބަލައިގަތުމާއި ބެހޭ

05 ރަމަޟާން 1439 (20 މެއި 2018 ) ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން 29 ރަމަޟާން 1439 (13 ޖޫން 2018) ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10:30 އިން މެންދުރު 13:00 އަށް 1439 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން އޮންނާނެއެވެ. ޒަކާތުގެ މިންވަރަކީ މީހަކަށް 2.4 ކިލޯ ހަނޑުލުގެ މިންވަރެވެ. ޒަކާތް ނެރެންވާނީ އެބަޔަކު އަހަރުތެރޭގައި ޢާއްމުކޮށް ކައިއުޅުނު ހަނޑުލުގެ ބާވަތަކުން 2.4 ކިލޯ ހަނޑުލުގެ އަގަށްވާ މިންވަރެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނެވެ.

·           ސ.ހިތަދޫ – މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް، އައްޑޫސިޓީ ޔުނިޓް

·           ސ.މަރަދޫ/ސ.މަރަދޫފޭދޫ – ތަދްރީސުލް ޤުރުއާން (ސ.މަރަދޫ)

·           ސ.ފޭދޫ – ލޭންޑް، ބިލްޑިންގް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސާރވިސް ޑިޕާރޓްމަންޓް (ސ.ފޭދޫ)

·           ސ.ހުޅުދޫ/ސ.މީދޫ – ނަސްރިއްޔާ ޕްރީސްކޫލް (ސ.ހުޅުދޫ)

 

އައްޑޫސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ޒަކާތް ދައްކާނީ :

·           އާދައިގެ ހަނޑުލުންނަމަ މީހަކަށް 13.50/- ރ (ތޭރަ ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި)

·           ތައިލެންޑް ހަނޑުލުންނަމަ މީހަކަށް 35/- ރ (ތިރީސް ފަސް ރުފިޔާ)

·           ބާސްމަތީ ހަނޑުލުންނަމަ މީހަކަށް 78/-ރ (ހަތްދިހަ އަށް ރުފިޔާ)

 

                  ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

01 ރަމަޟާން 1439

16 މެއި 2018

`

 

 

                

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

            އައްޑޫސިޓީ ޔުނިޓް

         ސ.ހިތަދޫ،ދިވެހިރާއްޖެ

 

ނަމްބަރ:(IUL)142-B1/142/2018/21 

އިޢުލާން

 

1439 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް އައްޑޫސިޓީގައި ބަލައިގަތުމާއި ބެހޭ

05 ރަމަޟާން 1439 (20 މެއި 2018 ) ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން 29 ރަމަޟާން 1439 (13 ޖޫން 2018) ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10:30 އިން މެންދުރު 13:00 އަށް 1439 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން އޮންނާނެއެވެ. ޒަކާތުގެ މިންވަރަކީ މީހަކަށް 2.4 ކިލޯ ހަނޑުލުގެ މިންވަރެވެ. ޒަކާތް ނެރެންވާނީ އެބަޔަކު އަހަރުތެރޭގައި ޢާއްމުކޮށް ކައިއުޅުނު ހަނޑުލުގެ ބާވަތަކުން 2.4 ކިލޯ ހަނޑުލުގެ އަގަށްވާ މިންވަރެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނެވެ.

·           ސ.ހިތަދޫ – މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް، އައްޑޫސިޓީ ޔުނިޓް

·           ސ.މަރަދޫ/ސ.މަރަދޫފޭދޫ – ތަދްރީސުލް ޤުރުއާން (ސ.މަރަދޫ)

·           ސ.ފޭދޫ – ލޭންޑް، ބިލްޑިންގް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސާރވިސް ޑިޕާރޓްމަންޓް (ސ.ފޭދޫ)

·           ސ.ހުޅުދޫ/ސ.މީދޫ – ނަސްރިއްޔާ ޕްރީސްކޫލް (ސ.ހުޅުދޫ)

 

އައްޑޫސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ޒަކާތް ދައްކާނީ :

·           އާދައިގެ ހަނޑުލުންނަމަ މީހަކަށް 13.50/- ރ (ތޭރަ ރުފިޔާ ފަންސާސް ލާރި)

·           ތައިލެންޑް ހަނޑުލުންނަމަ މީހަކަށް 35/- ރ (ތިރީސް ފަސް ރުފިޔާ)

·           ބާސްމަތީ ހަނޑުލުންނަމަ މީހަކަށް 78/-ރ (ހަތްދިހަ އަށް ރުފިޔާ)

 

                  ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

01 ރަމަޟާން 1439

16 މެއި 2018

2018-05-16