ދެންނެވުން
ނަންބަރު: (A)BB-2017/182
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 19 މޭ 2017
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1928
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކެމްޕެއިންކުރުން މަނާ ވަގުތު އާންމުކުރުން

                                                     ނަންބަރު:A)BB-2017/182)

އިޢުލާނު

ކެމްޕެއިންކުރުން މަނާ ވަގުތު އާންމުކުރުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/11 "އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު" ގެ 44 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުން އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުނަގާ ދުވަހުގެ ކުރީ ދުވަހުގެ ހަވީރު 06:00 އިން ފެށިގެން ވޯޓުނަގާ ދުވަހުގެ ފަހުދުވަހުގެ ހެނދުނު 06:00 އާ ދެމެދު، ތާއީދު ހޯދުމަށް އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުވަތަ ތާއީދު ހޯދުމަށް މަގުފަހިވާފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގުކަމީ މަނާކަމެކެވެ.

ވީމާ، 2017  މެއި 20 ވާ ހޮނިހުރި ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތ. މަޑިފުށީ ރަށު ކައުންސިލް އަދި ށ. ކޮމަންޑޫ ރަށު ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރައްވާ އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ލިބޭފަދަ ނުވަތަ ތާއީދު ކުޑަވާފަދަ ނުވަތަ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒެއް ފޯރާފާނެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް 2017  މެއި  19  ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 06:00 އިން ފެށިގެން 2017  މެއި 21  ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 06:00 އާ ދެމެދު އެއްވެސް ވަސީލަތެއްގެ އެހީގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢްލާނު ކުރީމެވެ.

23 ޝަޢްބާން 1438

2017-05-19