ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)410-A/410/2020/1
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 07 ޖަނަވަރީ 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0658
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދާންދޫ އިން ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަގޯތި ދޫކުރުމާއި ބެހޭ އުޞޫލް އާންމު ކުރުމާބެހޭ

ދާންދޫއިން ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމާއި ބެހޭ އުޞޫލް މި އިއުލާނާއެކު އާންމު ކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. 

10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441

2020-01-05