ނީލަން
ނަންބަރު: (IUL)GAAH/GAAH/2019/11
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 11 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1132
ސުންގަޑި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2019 1600
ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަންކިޔުން / ގއ.ނިލަންދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު

                                                 ނަންބަރު: IUL)GAAH/GAAH/2019/11)

         

އިޢުލާން

ނީލަން ކިޔުމާބެހޭ             

                      ގއ.ނިލަންދޫ ސިއްޚީމަރުކަޒުގައި ހުރި ބާމުދާތައް ނީލަންކިޔުން 21 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު 16:00 ގައި ގއ.ނިލަންދޫ ސިއްޚީމަރުކަޒުގެ ސަރަޙައްދުގައި އޮންނާނެވާހަކަ އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ. އަދި ނީލަމުން ނަންގަވާ ތަކެތި ގެންދެވޭނީ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ. ނީލަން ނިމޭތާ 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނީލަމުން ބައްލަވައިގަތް ތަކެތި ނުގެންދަވާނަމަ އެތަކެތި އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން ނައްތާލެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                      ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                          11 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 މ.

                          12 މުޙައްރަމް 1441 ހ.   

2019-09-11