ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)468-CMCR/468/2019/128
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 04 އޮގަސްޓް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0817
ސުންގަޑި: 08 އޮގަސްޓް 2019 1400
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެރިފަރާތްހޯދުން

ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު ވައިފިލާގެއަށް ވަންނަން އޮތް މަގުގެ ވާތް ފަރާތުގައި އޮތް ހުސްބިމުގައި ހުރި ނަންބަރ 01 ޖަހާފައިވާ ރުކުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިރުކުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތެއް ވާނަމަ 08 އޯގަސްޓް 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެކުރިން އެރުކަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ނުވަތަ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތުގެ ހުއްދައާއިއެކު އިންދާފައިވާ ރުކެއްކަން އެނގޭނެ ލިއުމަކާއިއެކު މިއިދާރާގެ ސިޓީ މެއިންޓެނަންސް ޔުނިޓަށް  (ކުރީގެ ރަށުއޮފީސް އިމާރާތް) ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ދަންނަވަމެވެ، މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިރުކުގެ މިލްކުވެރިކަމާ މެދު އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ދައުވާއެއް މިޔުނިޓަށް  ލިޔުމުން ހުށަ ނައަޅުއްވާފިނަމަ، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މިރުއް ނައްތާލެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

2019-07-31