ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: : (IUL)468-LID/468/2019/127
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 04 އޮގަސްޓް 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0810
ސުންގަޑި: 18 އޮގަސްޓް 2019 1200
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ "ރުއްކަރަ" އަދި "ދިޔަރޭފާނޑު" ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ "ދިޔަރޭފާނޑު" ކިޔާ ގޯއްޗަށް ހަދައިދެވިފައިވާ ނަންބަރ 09/6 (15.12.2014) ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ "ރުއްކަރަ" ކިޔާ ގޯއްޗަށް ހަދައިދެވިފައިވާ ނަންބަރ 135/4 (21.08.2014) ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

 ވީމާ މިދެންނެވި ދިޔަރޭފާނޑު އަދި ރުއްކަރަ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 18 އޯގަސްޓް 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

2019-07-31