ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: FSM-ADV-2019/046
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 21 ޖުލައި 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1555
ސުންގަޑި: 25 ޖުލައި 2019 1100
ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

 

ފިއުލް ސަޕްލައިސް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.  

#

Description

Quantity

1

MICROSOFT Surface Pro 6

8

2

Surface Pen

8

3

Type Cover Keyboard

8

4

Surface Dock

5

 މިކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މިއިޢުލާނާއި އެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި، ހުޅުވުން އޮންނާނީ 25 ޖުލައި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގައި އެސްޓީއޯ އައިފާނު ބިލްޑިންގ ގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ މިކުންފުނީގެ މައި އޮފީހުގައެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3331457 ނުވަތަ 3331456 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ purchasing@fuelmaldives.net އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

2019-07-21