ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: MMS-A/2019/18
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 21 ޖުލައި 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1526
ސުންގަޑި: 25 ޖުލައި 2019 1000
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއަށް 13 ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ، 13 މޮނީޓަރު އަދި 1 ލެޕްޓޮޕް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ.

އިޢުލާން

                                                      ނަންބަރު: MMS-A/2019/18

މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއަށް 13 ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ، 13 މޮނީޓަރު އަދި1 ލެޕްޓޮޕް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ.

             މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއަށް 13 ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ، 13 މޮނީޓަރު އަދި 1 ލެޕްޓޮޕް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

             ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2019  ޖުލައި 25 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 1000 އަށް ހުޅުލޭގައި ހުންނަ މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅުއްވާއިރު މި އިޢުލާނާއެކު ގެޒެޓުގައި އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި އެއްގޮތަށް އަންދާސީ ހިސާބުތައް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

2019-07-21