ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)468-CMCR/468/2019/117
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 ޖުލައި 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1232
ސުންގަޑި: 22 ޖުލައި 2019 1400
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެރިފަރާތްހޯދުން

ފުވައްމުލަކު މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ދިގުވާނޑު ވިން ގޯއްޗާއި އެމްބާގޯތީގެ ދެމެދުން ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  20 ފޫޓްމަގުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ތެރެއިން 01 ން 05 އަށް ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ ރުއްތަކުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިރުއްތަކުގެ މިލްކުވެރިކަމާއިމެދު ޝަކުވާ ކުރާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 22 ޖުލައި 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިއުމަކާއެކު ރުއްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއިއެކު މިއިދާރާ (ކުރީގެ ރަށު އޮފީސް އިމާރާތް) އަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

2019-07-14