ދެންނެވުން
ނަންބަރު: (IUL)425-CB/1/2019/45
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 ޖުލައި 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1212
ސުންގަޑި: 16 ޖުލައި 2019 0000
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފެއަރ، ނައިޓްމާރކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީ ބާޒާރު މާލެ ސިޓީގައި ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަދޫކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިކައުންސިލުން ކުރި އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުން

މިކައުންސިލްގެ 65 ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ވަނީ ފެއަރ، ނައިޓްމާރކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީ ބާޒާރު މާލެ ސިޓީގެ މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ހުއްދަދޫކުރުމާއި، ގުޅޭގޮތުން މިކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު (IUL)425-CB/2019/40 (19 ޖޫން 2019) އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

             ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

               06 ޛުލްޤައިދާ 1440

               09 ޖުލައި  2019

2019-07-09