މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)13-E/13/2019/194
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 07 ޖުލައި 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0806
ސުންގަޑި: 11 ޖުލައި 2019 1330
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި މިނިސްޓްރީއަށް އެސް.އެސް.ޕީ.އެސް ސޮފްޓްވެއާރ ސަޕްލައިކުރުމާބެހޭ

އިޢުލާން

 

މި މިނިސްޓްރީއަށް އެސް.އެސް.ޕީ.އެސް ސޮފްޓްވެއާރ ސަޕްލައިކުރުމާބެހޭ

 

މި މިނިސްޓްރީއަށް އެސް.އެސް.ޕީ.އެސް ސޮފްޓްވެއާރ ސަޕްލައިކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ:                07 ޖުލައި 2019،  11:00 އަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން:          11 ޖުލައި 2019، 13:30  އަށް

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ޕްރީ-ބިޑް މީޓިންގައެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ދުވަހުގެ 13:30ގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

01 ޒުލްޤައިދާ  1440

04 ޖުލައި    2019

2019-07-04