މަސައްކަތް
ނަންބަރު: 57-T/IU/2019/23
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 17 ޖޫން 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0818
ސުންގަޑި: 27 ޖޫން 2019 1030
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން މިއިދާރާއަށް ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހިގޮތަކަށް ބިއްލޫރިފުޅީގައި ބޯފެން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

            މިއިދާރާއިން ކުރި 18 / 2019 / އައި.ޔޫ / ޓީ - 57 އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

            ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން މިއިދާރާއަށް ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހިގޮތަކަށް ބިއްލޫރިފުޅީގައި ބޯފެން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

            ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 25 ޖޫން 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 27 ޖޫން 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ އިސްވެ ދެންނެވިފައިވާ ވަގުތަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

2019-06-17